Hợp tác quốc tế

Sản phẩm Chè

Đối tác
  • Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc
  • Hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam