Lịch công tác

Lịch công tác Lãnh đạo Trung tâm – Trưởng phó các đơn vị trực thuộc Trung tâm

Tuần từ ngày 25 tháng 9 đến 29 tháng 9 năm 2023

TT

Đơn vị

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Lãnh đạo trung tâm

         
 

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Bình

Công tác Việt Trì

Làm việc tại Viện

Công tác Tuyên Quang

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

 

PGĐ: Nguyễn Thị Hồng Lam

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

 

PGĐ: Nguyễn Khắc Quý

Nghỉ việc riêng

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

2

Phòng quản lý tổng hợp

 

 

     
 

Tr. phòng: Trần Văn Hiệp

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

3

Phòng Chuyển giao & PTCN

 

 

     
 

Tr. Phòng: Nguyễn Hữu Phong

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

4

Bộ môn kỹ thuật canh tác chè

 

 

     
 

Trưởng BM: Trần Xuân Hoàng

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

S: Công tác Tuyên Quang

C: Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

5

Bộ môn công nghệ sản phẩm mới

 

 

     
 

Trưởng BM : Nguyễn Mạnh Hà

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

 

Phó BM: Vi Văn Cương

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

6

Bộ môn NCCT & nhân giống chè

 

 

     
 

Trưởng BM: Phùng Lệ Quyên

Công tác Hà Nội

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

7

Phòng SXTN

 

 

     
 

P. Tr Phòng: Phí Văn Mẫn

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT

Làm việc tại TT