Bác Hồ và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành chè