Access counter
  • Online:
  • Today:
  • This month:
  • Total:

CÔNG NHẬN VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG CHO 02 GIỐNG CHÈ MỚI HƯƠNG BẮC SƠN VÀ TRI5.0

Monday, 15/06/2020, 16:16 GMT+7

Theo Quyết định số 4631/BNN-TT ngày 03/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công nhận 02 giống chè Hương Bắc Sơn và TRI5.0 là giống chè mới, cơ quan tác giả: Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc. Để đưa các giống mới phục vụ sản xuất, Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè lập báo cáo và tiến hành các thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cho 02 giống chè mới trên. Ngày 04/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thẩm định đánh giá vườn cây đầu dòng và đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận. Ngày 08/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-SNN công nhận vườn cây đầu dòng cho giống chè Hương Bắc Sơn; Quyết định số 337/QĐ-SNN công nhận vườn cây đầu dòng cho giống chè TRI5.0.

Năm 2020 Viện KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã tiến hành các thủ tục bảo hộ cho hai giống chè mới Hương Bắc Sơn và TRI5.0, đồng thời thực hiện theo luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 để nâng cao việc quản lý chất lượng, sản xuất kinh doanh giống chè mới phục vụ tốt nhu cầu sản xuất.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè

 

Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đánh giá vườn cây đầu dòng

Hội đồng Khoa học Sở NN&PTNT đánh giá vườn cây đầu dòng